FUJII YOSHIHIRO, Doshinkan Shihan 8. Dan

Asumi-san, die Tochter von Shihan Fujii besuchte Tirol 2007 

Maeda Hiroshi, Doshinkan Shihan 7. Dan
Adresse:
Shimohemi 2442
Koga City
306-0235 Ibaraki Perfecture 

Shigetoshi Mogi, Doshinkan Shihan 7. Dan

Furuhashi Yoshio, Doshinkan Shihan 6. Dan

Uematsu Akio, Doshinkan Shihan 7. Dan

Josef Bohaczek, Doshinkan Renshi 7. Dan / Organisator des Spezialtraining 1980 und 2010 in Tokio Japan!